Kelas XI Bab 7: Kelestarian Lingkungan Hidup - KangMasroer.Com

Kelas XI Bab 7: Kelestarian Lingkungan Hidup

Q.S. Ar  Rum, 30 : 41 – 42

      
      A.   Terjemahan ayat
                      Terjemahan Q.S. Ar  Rum, 30 : 41 – 42  adalah :
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).   (41)
Katakanlah (Muhammad), “ Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”    (42)


B.  Kandungan
o   Suruhan Allah SWT kepada manusia agar melestarikan alam dan lingkungannya karena sudah diatur oleh Yang Mahakuasa.
o   Penegasan Allah SWT bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat ulah atau perbuatan manusia, oleh karena itu hendaklah manusia menghentikannya mau kembali ke jalan yang benar yaitu dengan mengganti-kannya dengan perbuatan yang baik.   
o   Allah SWT menyuruh agar manusia mempelajari umat-umat terdahulu (sejarah), banyaklah bencana yang menimpa kepada umat-umat terdahulu disebabkan mereka tidak menghiraukan seruan Allah, bahkan kebanyakan mereka ingkar dan musyrik kepada-Nya.

C.   Penjelasan
Qur’an Surat Al Ruum adalah surat yang ke 30 terdiri atas 60 ayat, termasuk golongan surat-surat Makiyyah.  Dinamakan Ar Ruum karena pada permulaan surat ini yaitu ayat 2, 3, dan 4 terdapat pemberitaan bangsa Rumawi yang pada mulanya dikalahkan oleh bangsa Persia, tetapi setelah beberapa tahun kemudian kerajaan Ruum dapat menuntut balas dan mengalahkan kerajaan Persia kembali.
Pada Q.S. Ar Rum ayat 41 – 42 menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan hidup dan kemakmurannya. Manusia diangkat sebagai khalifah di bumi yang diamanati agar menjaga kelestarian alam jangan sampai rusak.  Manusia diperbolehkan menggali kekayaan alam, mengolahnya, dan memanfaatkan sebagai bekal beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Namun kenyataannya karena manusia mempunyai sifat tamak, rakus, (yang berlebihan ) sehingga penggalian alam itu tak terkendalikan  yang berdampak menjadi bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, alam menjadi tandus, kekeringan, alam menjadi gersang, dan udara tercemar dan lain sebagainya. Kerusakan alam itu akan berakibat pula kesengsaraan pada diri manusia itu sendiri.
Oleh karena itu manusia disuruh mempelajari sejarah sebelumnya bahwa banyak manusia yang menjadi sengsara akibat mereka tidak mau lagi menghiraukan seruan Allah SWT, bahkan mereka kebanyakan berbuat musyrik dan kufur kepada Tuhannya.

Q.S. Al A’raf, 7 : 56 – 58 1.      Terjemahan ayat
                      Terjemahan Q.S. Al A’raf, 7 : 56 – 58  adalah :
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.  (56)
Dialah yang meniupkan angina sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan), sehingga apabila angina itu membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.  (57)
Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.  (58)


2.         Kandungan ayat
o   Allah SWT melarang kepada manusia untuk berbuat kerusakan di bumi, tetapi sebaliknya disuruh berdo’a agar menjadi orang yang baik (muhsinin), kerena rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. 
o   Penegasan Allah SWT bahwa Dia adalah Tuhan Yang Mahakuasa yang dapat mengatur angin yang membawa mendung sehingga turun hujan. Dengan air hujan itu dapat menumbuhkan tanaman-tanaman sehingga dapat berbuah. Begitu pula dengan hujan itu dapat berguna untuk semua makhluk yang ada di bumi.
o   Kemahakuasaan Allah itu Dia juga dapat menghidupkan orang-orang yang telah mati besuk pada hari Kiamat sepertinya menghidupkan bumi yang tandus kemudian turun hujan sehingga tumbuh tanaman-tanamannya dan berbuah. 
o   Suruhan agar manusia mau bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya, di tanah yang subur akan tumbuh tanaman yang baik, sedangkan tanah yang tandus tidak akan tumbuh tanamannya melainkan merana. Hal yang demikian itu sebagai tanda kebesaran Allah SWT.

3.      Penjelasan
Qur’an surat Al A’raf  adalah surat yang ke 7  terdiri dari  206 ayat termasuk golongan ayat-ayat Makkiyah. Surat ini termasut surat “Assab ’uthiwaal” (tujuh surat yang panjang). Dinamakan “Al A’raf” karena perkataan Al A’raf yang terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al A’raf yaitu : tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka.
Pada Al Qur’an surat Al A’raf ayat 56  Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan, baik di darat, di laut, di udara bahkan dimana saja.  Karena kerusakan yang disebabkan ulah manusia itu akan membahayan pada tata kehidupan manusia sendiri, seperti kerusakan tata lingkungan alam, pencemaran udara, dan bencana-bencana alam lainnya. Pada surat tersebut Allah disuruh untuk berdo’a kepada Allah dan bersyukur atas karunia yang diberikan kepadanya, sehingga alam yang telah disediakan Allah itu mendatangkan rahmat dan manfaat serta nikmat yang besar bagi kehidupan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, sehingga manusia menjadi makhluk yang muhsinin.
Pada Ayat 57-58 Allah menunjukkan kasih sayang-Nya kepada umat manusia yang meniupkan angin sehingga turun hujan. Begitu pula Allah SWT menjadikan tanah yang dahulunya kering dan tandus menjadi subur sebab mendapat rahmat dari Allah itu sehingga tumbuh-tumbuhan jadi hidup subur dan berbuah, telur-telur ikan yang menempel di tanah bisa menetas menjadi ikan-ikan  besar yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Begitu Allah mengibaratkan besuk pada hari kiamat Allah akan menghidupkan manusia kembali seperti hidupnya tumbuh-tumbuhan ketika turun hujan.
Bagi kaum yang beriman mereka meyakininya dengan sepenuh hati dan menjadikan dirinya menjadi muhsinin  yaitu manusia yang senantiasa berbuat kebaikan dan syakirin yaitu selalu bersyukur kepada Allah SWT.

Q.S. Ash Shaad, 38 : 27
1.   Terjemahan ayat
                      Terjemahan Q.S. Ash Shaad, 38 : 27 adalah :
Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.  (27)

      2.    Kandungan ayat
o   Penegasan Allah SWT bahwa langit dan bumi serta segala isinya itu diciptakan untuk kemanfaatan seluruh makhluk hidup, khususnya manusia. 
o   Segala yang diciptakan oleh Allah SWT itu tidak ada yang sia-sia melainkan semua ada guna dan manfaatnya.
o   Hal tersebut diyakininya bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang kafir mengingkarinya. Karena itu mereka akan dimasukkan di neraka sebab keingkarannya.

3.      Penjelasan
 Qur’an surat Ash Shaad  adalah surat yang ke 38  terdiri dari  88 ayat termasuk golongan ayat-ayat Makiyyah. Dinamai dengan “ Shaad” karena surat ini dimulai dengan “Shaad” ( adapun artinya manusia tidak ada yang mengetahui, namun ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa hal itu sebagai nama surat, tetapi juga ada yang berpendapat bahwa huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para pendengar supaya memperhatikan Al Qur’an, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al Qur’an itu diturunkan dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad).
Dalam surat ini Allah bersumpah dengan Al Qur’an, untuk menunjukkan bahwa Al Qur’an itu suatu kitab yang agung dan bahwa siapa saja yang mengikutinya akan mendapat kebahagianaan dunia akherat. Disamping itu untuk menunjukkan bahwa Al Qur’an ini adalah mu’jizat Nabi Muhammad s.a.w. yang menyatakan kebenarannya dan ketinggian akhlaknya.
Dalam Q.S. Ash Shaad ayat 27 dijelaskan adanya beberapa golongan manusia yaitu golongan orang-orang yang beriman (mukminin), dam golongan orang yang kafir (kafirin), golongan orang-orang yang berbuat kebajikaan ( muhsinin) dan golongan orang merusak ( mufsidin), golongan orang yang bertwa (muttaqin) dan golongan orang-orang yang berbuat maksiat.
Orang yang beriman yang bertaqwa dan beramal saleh maka mereka akan ditempatkan di surga, seperti janji Allah dalam Q.S. Al Baqarah ayat 25  “ Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga yang mengalir sungai-sungai didalamnya. Setiap mereka diberi buah-buahan dalam surga itu, mereka mengatakan “ inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu” Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka didalamnya ada istri-istri yang suci dan  mereka kekal didalamnya”
Sedangkan bagi mereka yang kafir dan berbuat kerusakan serta  bermaksiat maka mereka akan ditempatkan di neraka seperti pernyataan Allah dalam Q.S. Al Baqarah ayat 39  “  Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

RANGKUMAN
¨       Surah Ar Rum ayat 41 – 42 berisi penegasan Allah SWT  bahwa alam telah diciptakan dengan teratur dan rapi, adapun kerusakan yang terjadi di darat dan dilaut sebenarnya akibat ulah atau perbuatan manusia sendiri. Disamping itu manusia disuruh untuk mempelajari sejarah bagaimana keadaan manusia sebelumnya untuk dapat diambil pelajaran darinya.

¨       Kandungan Surat Al A’raf ayat 56-58 berisi larangan Allah SWT kepada manusia janganlah berbuat kerusakan, dan Allah SWT menyuruh untuk berbuat kebaikan, serta penegasan Allah bahwa  Dia-lah yang menurunkan hujan sehingga tanah menjadi subur kemudian tumbuh tanaman-tanamannya dan berbuah. Hal itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada manusia agar mereka mau bersyukur kepada-Nya.

¨       Kandungan Surat Ash Shaad ayat 27 berisi tentang penegasan Allah SWT bahwa segala yang diciptakan-Nya di langit dan di bumi tidak ada yang sia-sia melainkan semua itu ada guna dan manfaatnya.

0 Tanggapan untuk "Kelas XI Bab 7: Kelestarian Lingkungan Hidup"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel