Soal Kelas XII Bab 2 (Susulan) - KangMasroer.Com

Soal Kelas XII Bab 2 (Susulan)

Tugas ini khusus untuk siswa SMAN 1 Prambanan kelas XII yang belum menyelesaikan Uji Kompetensi 2 point B (pilihan ganda).

Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap benar!

1. Ada mad bertemu dengan alif  seperti
  يَا أَيُّهَا   adalah bacaan…
a. Mad jaiz munfasil                
b. Mad wajib muttasil              
c. Mad Thobi’i
d.     Mad ari’d lissukun
e.     Mad badal

2. Dalam Qur’an surat Al Mujadillah 11 ada lafal  يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ  artinya adalah…
a. berbuat baiklah di dalam majlis
b. masuklah di majlis zikir
c. berlapang-lapanglah di dalam majlis
d. maka lapangkanlah  di majlis taklim
e. Allah akan melapangkan kamu

3. Nun mati bertemu dengan huruf syin pada lafal  فَانْشُزُوا  bacaan tajwidnya adalah…
a. idgham bigunnah                
c.     iqlab                          
e.     ikhfa’ hakiki
b. izhar haqiqi                          
d.     idgham bilagunnah

4. Orang yang akan mencapai derajat yang tinggi di mata Allah adalah mereka yang memiliki…
a. rumah mewah                    
b.     ilmu dan pengetahuan
c. tahta dan wanita        
d.     harta melimpah
e. iman dan ilmu pengetahuan

5. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Makna yang tersirat dari pernyataan tersebut adalah ..........
a.     semangat hidup
b.     cita-cita yang mulia
c.     kepribadian yang baik
d.     etos kerja
e.     sifat pantang menyerah

6. Dalam Q.S. Al Jumu’ah ayat 9 ada lafal  وَذَرُوا الْبَيْعَ  maksudnya adalah…
a. Cepatlah mengambil air wudlu
b. segera menunaikan salat dhuhur
c. segera meninggakan jual beli untuk menunaikan sholat jum'at
d. maka bertebarlah mencari rahmat Allah
e. segera bersyukurlah atas kurnia Allah

7. Di bawah ini merupakan diskripsi dan sikap kerja keras, kecuali ............
a.     berusaha terus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
b.     suka berangan-angan tentang kehidupan masa depan yang bahagia
c.     kegagalan menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi
d.     tidak suka menunda-nunda pekerjaan
e.     tugas dilaksanakan terprogram

8. Etos kerja memiliki pengertian .........
a.     bekerja menurut keahliannya
b.     tempat kerja yang baik
c.     waktu kerja yang baik
d.     semangat kerja yang baik
e.     cara kerja yang baik

9. Berikut ini adalah inti sari  Q.S. Jum’ah ayat 9-10. Adapun yang tidak termasuk didalamnya adalah…
a. jika ada panggilan salat jum’ah segeralah menghadirinya
b. jika diseur azan di hari jum’ah tinggalkanlah jual beli
c. apabila salat telah dilaksanakan segeralah bertebaran di muka bumi
d. dan carilah karunia Allah supaya kamu beruntung
e. tidak boleh mencampuradukkan iman dan ibadah dengan kemusyrikan

10. Keseimbangan antara bekerja dan beribadah dalam kehidupan akan menciptakan pribadi seorang muslim yang ...............
a.     pemalas dan enggan berusaha
b.     pekerja keras dan ahli ibadah yang taat
c.     pesimis dan berkarakter lemah
d.     serakah akan dunia dan lupa akhirat
e.     lupa dunia dan mementingkan akhirat

Keterangan: Masa tenggang pengumpulan tugas adalah minggu terakhir bulan September 2013. Selamat mengerjakan..

0 Tanggapan untuk "Soal Kelas XII Bab 2 (Susulan)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel